પં. ઓમકારનાથ ઠાકુર સંગીત વિધાલય

Staff
Dr. Meeta Vansadia (Rathod)
Qualification : Ph.D, M.Li.Sc, B.Li.Sc, B.Sc., DCA
Designation : Director
Specialization : Librarian
Experience : Since 2019
Type : Ad-hoc